KMO Solutions

Onder “KMO Solutions" wordt verstaan Max Corporation BV, ingeschreven onder BTW nummer BE0477.933.450.

—————————————————

KLANT

Onder “klant" wordt verstaan; hij of zij die diensten afneemt van KMO Solutions. Onder diensten worden zowel betalende als gratis diensten verstaan, dit staat vermeld op het contract.

—————————————————

REDELIJK KWALITATIEF GEHALTE

Onder “Redelijk kwalitatief gehalte" wordt verstaan een werkende site die niet tot illegale/onwettige zaken aanzet noch kwetsend of opruiend is, dit naar oordeel van KMO Solutions.

—————————————————

VOORWAARDEN

Akkoord

Bij een Akkoord verklaring bij een bestelling op de invulforms, neemt u ook Akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden zoals op deze pagina vermeld staat.

—————————————————

AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de KMO Solutions website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van KMO Solutions.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdokumenten van KMO Solutions is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KMO Solutions. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van KMO Solutions en haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. Alle KMO Solutions merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.

KMO Solutions streeft er naar om de informatie op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. KMO Solutions en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

KMO Solutions en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de KMO Solutions website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

KMO Solutions is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien KMO Solutions gewaarschuwd werd voor zulke schade.

KMO Solutions en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Op deze website kunnen er diverse links te vinden zijn naar websites die niet van KMO Solutions zijn. KMO Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Klanten die door hun handelen – zoals het gebruik van SPAM en/of excessief gebruik van CPU’s en/of buitensporige hoeveelheden dataverkeer genereren – schade toebrengen of toe kunnen brengen, aan KMO Solutions en/of haar klanten, verliezen hun recht op hosting zonder recht op restitutie van door hen betaalde bedragen. Daarnaast zijn zij aansprakelijk voor de door KMO Solutions en/of haar klanten geleden schade. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar opgegeven gegevens, zoals die door invulling van bestelformulieren en/of registratieformulieren zijn gedaan. KMO Solutions is niet verantwoordelijk voor het onbestelbaar zijn van post en/of email gericht aan de opgenomen adresgegevens. Het stopzetten van een hosting en/of een domein zal enkel kunnen gebeurenten einde 30 dagen voor de vervaldag via het klantenpaneel van KMO Solutions.

—————————————————

VERMELDE BEDRAGEN EN PRIJZEN

Vermelde bedragen

De vermelde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, bedragen in Euro en zijn exclusief 21% BTW en bij vooruitbetaling te voldoen op onze rekening. Na ontvangst van de betaling wordt er een factuur verstrekt. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat u ermee akkoord dat wij u elektronisch factureren. Facturen worden elektronisch verzonden. Op aanvraag kan een exemplaar per post worden verstuurd. Daarvoor wordt een extra bedrag van € 5,- excl. BTW in rekening gebracht.

—————————————————

Betalingen

De betaling van hosting en/of domeinregistratie en/of andere diensten van KMO Solutions, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Kosten van domeinregistratie en eenmalige kosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking. Bij het niet (tijdig) betalen door klant van hosting en/of domeinregistratie en/of andere diensten, heeft KMO Solutions het recht zonder aankondiging of mededeling de hosting en/of domeinregistratie te beëindigen, te deactiveren, of andere geleverde diensten ongedaan te maken of te eigen bate aan te wenden, zonder dat daardoor de verplichting tot betaling door klant vervalt. In het geval van deactivering of ongedaanmaking van geleverde diensten wordt eerst geactiveerd of de ongedaanmaking hersteld, zodra het totaal verschuldigde bedrag is voldaan, inclusief € 25,- excl. BTW heraansluitingkosten, eventueel vermeerderd met door KMO Solutions aan derden te betalen kosten en incassokosten. Voor klanten met een betalingsregeling geldt, bij laattijdige betaling, een intrest van 1% per maand en een toeslag van 20% op het factuurbedrag met een minimum van € 100,- Dit laatste eventueel vermeerderd met incasso- en gerechtskosten.

—————————————————

Kan ik nadien betalen?

Helaas, door onze vele negatieve ervaringen kunnen wij dit niet meer toestaan. Wij kunnen enkel maar mooie prijzen garanderen door de verliezen te beperken. De beste manier hiervoor is dat er vooraf bij levering betaald word.

—————————————————

Prijzen

Bedragen welke niet vermeld zijn, zijn op aanvraag. Bedragen welke als boete aan KMO Solutions worden opgelegd, bijvoorbeeld wegens het foutief verhuizen als gevolg van een onjuiste of onvolledige aanvraag van een domeinnaam, worden direct aan de klant doorberekend eventueel verhoogd met andere gemaakte kosten. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar opgegeven gegevens, zoals die door invulling van bestelformulieren en/of registratieformulieren zijn gedaan. KMO Solutions is niet verantwoordelijk voor het onbestelbaar zijn van post en/of email gericht aan de opgenomen adresgegevens.

—————————————————

DOMEINNAMEN en EMAIL ADRESSEN

Bij een onvolledig of niet correct ingevulde aanvraag kan de registratie van een domeinnaam geweigerd worden. Algemene namen zoals voetbal, koken, en tuinieren, zijn evenals aardrijkskundige namen gereserveerd voor het systeem. Deze namen kunnen op tijdelijke basis ter beschikking worden gesteld maar enkel na overleg. Voor merknamen geldt dezelfde regel maar deze moeten, indien ze worden geclaimd door de merkhouder, ogenblikkelijk aan de merkhouder ter beschikking worden gesteld. Voornamen en bekende achternamen worden alleen na overleg verstrekt. De met grote commerciële instanties verbonden sites, evenals dating- en eroticasites, vallen buiten de standaard voorwaarden en tariefregeling en zijn voorlopig alleen op aanvraag beschikbaar. Domeinnamen die gratis bijgeleverd worden bij een hosting pakket blijven jaarlijks gratis aangeboden zolang die samen worden genomen met het hosting pakket. Verhuizing van het domeinnaam naar een ander bedrijf is niet mogelijk.

—————————————————

Levering

Betaalde diensten worden geleverd binnen 4 werkdagen na ontvangst van het daarmee samenhangende bedrag / de daarmee samenhangende bedragen of zoveel eerder als mogelijk is. Gratis diensten worden geleverd zo snel als mogelijk is; gratis diensten hebben een lagere prioriteit. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een werkweek tenzij schriftelijk anders overeengekomen. KMO Solutions garandeert een continue en goede werking van de site binnen de technische mogelijkheden van de hardware en bestaande verbindingen. KMO Solutions heeft een downtime van 0,01% voor alle Internet systemen gerekend over een heel kalenderjaar. (Uptime sinds 1999 was 100% evenals in 2000 tot en met December 2019.

—————————————————

Annulatie van de bestelling van goederen of diensten KMO Solutions heeft het recht om getekende offertes te annuleren. KMO Solutions behoudt zich het recht voor om een project te annuleren mits terugbetaling van de totaliteit van de door de klant voor deze project betaalde som. In dit geval is de klant niet gerechtigd een vergoeding te vorderen.

—————————————————

Recht

Op contracten met KMO Solutions is Belgisch recht van toepassing. Arbeidsrechtbank van Antwerpen zijn bevoegd.

—————————————————

PRIVACY POLICY

Dit document geeft weer hoe KMO Solutions, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze internetsite. De regeling is van toepassing op de KMO Solutions-website. KMO Solutions respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die het van u ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (Wet van 8 december 1992). KMO Solutions neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van KMO Solutions die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben er toegang toe.

KMO Solutions verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op, al dan niet, commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door KMO Solutions voor marketing-doeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit aanduiden in de registratieprocedure via mail. Zie ook : Recht op inzage en correctie. Daarnaast wordt er informatie verzameld in log-files : bij het bezoek van deze site, of er na, verwerkt KMO Solutions statistische anonieme gegevens over het bezoek aan de KMO Solutions-site om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (dit zijn o.m. gegevens over het aantal bezoekers van deze site, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn, ook wel stats genoemd). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van KMO Solutions, kan het bedrijf de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Recht op inzage en correctie.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

FTP

KMO Solutions bewaart zorgvuldig de files van uw grafische werken op de server, zo kan u het later eventueel opvragen en downloaden via uw internet browsner.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’, data die van de server naar de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om efficiënter toegang te verlenen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking garanderen.

Kennisgeving en wijzigingen van deze privacy regeling

KMO Solutions behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.kmosolutions.be